Taisyklės ir sąlygos

(Pasaulio kelionės) TURIZMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1. Kelionės agentūra įsipareigoja :

1.1.1. Suteikti turistui(-ams) turizmo paslaugas pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje turizmo paslaugas aprašančioje medžiagoje, arba, jeigu kataloge ar kitoje turizmo paslaugas aprašančioje medžiagoje nurodytos suteikiamų turizmo pasluagų programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, pagal pakeistą programą. Katalogas arba kita turizmo paslaugas aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas.

1.1.2. Pateikti turistui(-ams) tikslią ir neklaidinančią informaciją apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo vietas, datas ir laiką bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus arba kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar kitojeturizmo paslaugas aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje.

1.1.3. Prieš pasirašant sutartį suteikti informaciją apie sveikatos, gyvybės bei kitus draudimus.

1.1.4. Prieš išvykstant į kelionę rašytine forma  turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto priemonėje (išskyrus lėktuvą); kelionės agentūros atstovo pavardę, adresą ir telefono numerį ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių atstovų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionės agentūra. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.

1.1.5. Informuoti turistą apie šalies, į kurią vykstama, į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.

1.1.6. Turisto(-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.

1.1.7. Kelionės agentūra neatsako už trečiųjų šalių ( avialinijų, viešbučių ir kt.) pateiktą klaidinančią informaciją, kuri yra viešai publikuojama internetinėje erdvėje ar kitoje aprašančioje medžiagoje.
1.2. Šioje sutartyje turistas – fizinis asmuo, sudaręs su kelionės agentūra sutartį (sutartį pasirašęs asmuo) arba bet kuris fizinis(-iai) asmuo(-ys), kurio(-ių) vardu sutartį pasirašęs asmuo perka turizmo paslaugas ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai) arba bet kuris fizinis asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į turizmo paslaugas.

1.3. Turistas(ai)  įsipareigoja :

1.3.1. Sudarant sutartį, Pateikti visą informaciją ir dokumentus reikalingus kelionės agentūrai įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę bei kelionės vadovo nurodytas išvykimo vietas, taip pat ir tarpines; laikytis agentūros  nurodymų dėl suteikiamų turizmo paslaugų  vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes tvarkos“.

1.3.2. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt. Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, žalą reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionės agentūra turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.

1.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus – naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra  organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi  turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
Klientas pripažįsta ir sutinka, kad kelionės agentūra negali būti laikoma atsakinga už  trečiųjų šalių (apgyveęndinimo paslaugų, vežėjo bei kt.) pateiktos informacijos netikslumą, taip pat prisiimti atsakomybės dėl  atsiradusių pokyčių  viešbutyje ar vykdytojo/vežėjo paslaugų kokybėje. Klientas taip pat pripažįsta,kad pats taip pat gali tikrintis informaciją apie viešbučio, vežėjo paslaugų kokybę, o jeigu to nepadarė, teisės reikšti priekaištų kelionės agentūrai neturi.
Klientas pripažįsta, kad iš kiekvieno viešbučio išvardytų patogumų prieinamumas yra  priklausomas nuo viešbučio ir  kelionės agentūra negali būti laikoma atsakinga, jei tokių patogumų prieinamumas, nėra pasiekiamas turistui per laikotarpį viešnagės metu.
Turistas pripažįsta, kad žvaigždučių įvertinimas gali skirtis kokybe visose šalyse ir negali būti remiamasi siekiant nustatyti, gyvenamojo būsto kokybę. Turistas pripažįsta, jog žvaigždučių kategorija yra tik bendrais bruožais ir negali būti taikoma kiekvienu atveju kokybei nustatyti. Be to, Turistas pripažįsta, kad viešbučio kambario tipai (t. y vienviečiai,  dviviečiai, triviečiai)  taip pat gali skirtis priklausomai nuo šalies. Be to, turistas pripažįsta, kad trivietis kambarys yra kambarys tinkantis trijų suaugusiųjų asmenų apgyvendinimui, kurių sudėtyje yra dvi viengulės lovos arba viena dvigulė plius viena papildoma lova. Atkreipkite dėmesį, kad papildoma lova gali būti ir išskeidžiama, išlankstoma lova, kadangi viešbutis ne visada turi atitinkamą, kaip kitos dvi kambaryje esančios.

1.5 Turisto atsakomybė pasitikrinti kiekvieno viešbučio, apgyvendinimo ir suteikiamų paslaugų tipą, informacijos tikslingumą, pateikiamą viešoje internetinėje erdvėje.
Turistas yra informuotas apie sudarytą kelionės paketą, t.y. iš kokių dalių jis susida ir kokias atsakomybes pats už tai turi prisiimti.
Turistas pats atsako už pavėlavimą į lėktuvą, skrydžio jungčių praradimą ( jeigu tokios yra) ir galimus nuostolius.Turistas yra informuotas, kad kelionės paketą sudaro atskirai užsakomos visos pageidautos turizmo paslaugos kaip skrydžio bilietai, apgyvendinimas, transportas, vizos ir kt. ir jų atšaukimas nėra tarpusavyje susijęs, o sąlygos yra kiekvienai paslaugai atskiros.

2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

2.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės, t.y. dėl jo tyčinių veiksmų ar neatsargumo), jis turi atlyginti kelionės agentūrai nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Šalys susitaria ir sutinka, kad nuostolių dėl turisto sutarties atsisakymo dydis priklausomai nuo atsisakymo laiko yra:

Sutarties nutraukimo laikas: Suma procentais nuo kelionės kainos:
daugiau kaip 32 dienos iki išvykimo Aviabilietų  mokestis ir/ar depozitas
nuo 31 iki 28 dienų iki išvykimo 80% turizmo paslaugų sumos
mаžiau nei 28 dienos iki išvykimo 100% turizmo paslaugų sumos

2.2. Kelionės agentūra turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias ji nedelsdama informuoja turistą. Jeigu kelionės agentūra atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų turizmo paslaugų  variantą. Jeigu turistas pasiūlytų turizmo paslaugų  atsisako, kelionės agentūra turi grąžinti Turistui už turizmo paslaugas  įmokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, proporcingą jų dalį.

2.3. Kelionės agentūra, atsisakius sutarties, privalo suteikti turizmo paslaugas  iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už turizmo paslaugas bei atlyginti turistui turtinę žalą. Žala neatlyginama, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2. punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.

3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

3.1. Kelionės agentūra dėl svarbių priežasčių, apie kurias ji nedelsdama informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamą sutarties sąlygą. Turistas turi teisę atsisakyti keisti sutartį.

3.2. Kelionės agentūra dėl svarbių priežasčių, apie kurias ji nedelsdama informuoja turistą, turi teisę pakeisti sutarties sąlygą. Turistas tokiu atveju gali atsisakyti keisti sutartį tik tada, kai toks pakeitimas turistui padarytų esminę žalą.

3.3. Kelionės agentūra turi teisę likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionės agentūra nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. Turistas turi teisę nutraukti sutartį jei turizmo paslaugų kaina padidėja 5 % ir daugiau.

3.4. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2, 3.3 punktų atvejais, kelionės agentūra įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti grąžinti už turizmo paslaugas sumokėtus pinigus arba, jei turizmo paslaugos  iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionės agentūra atsisako sutarties po to, kai turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punkto atvejais, tai atitinkamai taikomas šios sutarties 2.3 punktas.

4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS

4.1. Turistas turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 3 darbo dienoms perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (turizmo paslaugas perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.

4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionės agentūra naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki suteikiamų turizmo paslaugų pradžios jau neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje ir (ar) viešbutyje naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.

4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso reikalavimus, su trečiuoju (turizmo paslaugas perimančiu) asmeniu, o turizmo paslaugas perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs turizmo paslaugas, apie tai raštu privalo pranešti kelionės agentūrai ir perduoti informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį turizmo paslaugas perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į turizmo paslaugas perleidžiantis turistas ir trečiasis (turizmo paslaugas perimantis) asmuo, perėmęs turizmo paslaugas, atsako solidariai kelionės agentūrai už turizmo paslaugų kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į turizmo paslaugas perleidimu, sumokėjimą. Kelionės agentūra informuoja apie turizmo paslaugų perleidimo išlaidas prieš patį turizmo paslaugų perleidimą, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad turizmo paslaugų perleidimo išlaidos sudaro: 300 EUR asmeniui,kaip administravimo mokestis ir trečiųjų šalių ( avialinijų, viešbučių ir kt.)nustatytas mokestis,  jeigu pagal taisykles šis perleidimas yra įmanomas. Jeigu turizmo paslaugų  perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2. punkte minėtų ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.

5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ

5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionės agentūra privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionės agentūra ar asmuo, kurio pagalba kelionės agentūra naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:

5.1.1. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas turistas (1.3.1 punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);

5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionės agentūra nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.

5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionės agentūra ar asmuo, kurio pagalba kelionės agentūra naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.

5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto lūkesčius, kelionės agentūra, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionės agentūra turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionės agentūros pagal sutartį. Šiuo atveju kelionės agentūra išlaidas, susijusias su tokios pagalbos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionės agentūra arba asmuo, kurio pagalba ji naudojasi (5.1 punktas), tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pati kelionės agentūra.

5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionės agentūra negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, ji privalo pasiūlyti turistui (ams) tinkamas alternatyvis turizmo paslaugas  už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionės agentūra dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių turizmo paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionės agentūra turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už tokias turizmo paslaugas.

5.4. Kelionės agentūra neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionės agentūros  tyčios ar didelio neatsargumo. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

5.5. Vežimui oru gali būti taikomos 1929 m. Varšuvos Konvencijos nuostatos. Ši Konvencija nustato ir daugelyje atvejų apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus ar sugadinus bagažą.

6. BENDROSIOS SĄLYGOS

6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių gynimo įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.

6.2. Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės agentūros atstovui arba kelionių vadovui, jiems nesiėmus pretenzijų spręsti – turi būti pateikiamos vietoje raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas Kelionės agentūraii galima pareikšti raštu per 10 darbo dienų nuo turizmo paslaugų  pabaigos; kelionės agentūra privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 10 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.3. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.

6.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po  vieną kelionės agentūrai ir  turistui(-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Turistas patvirtina, kad jis prieš pasirašant šią sutartį gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą turizmo paslaugas aprašančią medžiagą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemonę, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų  epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionės agentūra ar agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis.

Šios Turizmo paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos turizmo paslaugų teikimui  ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos nuostatas bei informavo kitus turistus – naudos gavėjus, kad turizmo paslaugos  yra  organizuojamos tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi  turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

© Kelionių agentūra „Pasaulio kelionės“. Visos teisės saugomos.

Užsisakykite naujienlaiškį!

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį ir karščiausius pasiūlymus gausite pirmieji! Su įmonės privatumo politika galite susipažinti čia

UŽSISAKYTI

close-link